tel. +48 535 45 55 65 (24h)

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie szkód związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne to:

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub ważnej Zielonej Karty.
zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.
jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Do zawarcia ubezpieczenia obowiązani są posiadacze pojazdów wjeżdżający na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, przy czym pojazdy wyposażone w polskie tablice rejestracyjne i ubezpieczone w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą poruszać się na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii bez konieczności posiadania ubezpieczenia Zielonej Karty. Kraje nie należące do Systemu Zielonej Karty: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośni i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael, Ukraina.
Jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma zastosowanie w przypadku samochodów osobowych jak i ciężarowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance wskutek awarii pojazdu lub wypadku drogowego świadczonej za pośrednictwem Centrum Pomocy (specjalny numer kontaktowy) i pokrycie jej kosztów.
ubezpieczenie dobrowolne. Wybita lub pęknięta szyba samochodowa to często spotykany problem dotykający kierowców. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa pochłonąć wiele cennego czasu oraz funduszy. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń kupując dodatkowo ubezpieczenie szyb pojazdu. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC. Ubezpieczenie MiniCasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.
pojazdu mechanicznego zarejestrowanego (lub niepodlegającego rejestracji) w Polsce jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu mechanicznego. Ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczeniem objęte są każde uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm, ogień.
Ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2003r. Nr 124, poz. 1152, wraz z późniejszymi zmianami). Do zawarcia ubezpieczenia obowiązani są posiadacze pojazdów: mechanicznych (pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepy określone w  przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym), wolnobieżnych (w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym), z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, historycznych (pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, pojazd mający co najmniej 40 lat, pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).